Om Fair Finance Guide

 

 

Om initiativet
Organisationerna bakom
Om metoden
Frågor&svar
Svara banken
Om initiativet
Om initiativet

Om initiativet

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar. I Sverige granskas de sju största bankerna samt två mindre banker, Ekobanken och JAK Medlemsbank, som har valt att prioritera hållbarhet i sin verksamhet.

Genom en internationell metod kartläggs bankernas riktlinjer och sedan görs granskningar av hur de följs i praktiken. Via vår webbsida kan man enkelt jämföra bankernas resultat och sedan säga vad man tycker, genom att skicka ett meddelande till banken. På detta sätt får bankerna direkt feedback från sina kunder och pressas/uppmuntras till förbättring.

Fair Finance Guide grundades 2009 i Nederländerna och finns idag i nio länder: Nederländerna, Sverige, Frankrike, Japan, Norge, Indonesien, Belgien, Tyskland och Brasilien. Läs mer om det internationella nätverket Fair Finance Guide International. Initiativet finansieras med stöd från Sida.

Organisationerna bakom
Om metoden

Om metoden

Om granskningsmetoden

Fair Finance Guide granskar bankernas hållbarhetsarbete med fokus på hur deras investeringar, alltså de företag och verksamheter som bankerna investerar i och lånar ut pengar till, påverkar människor och miljön. Fair Finance Guide har sammanställt de viktigaste internationella konventionerna och standarderna inom hållbarhet och socialt ansvar och mäter hur väl bankerna följer dessa principer. Granskningen och betygen sätts enligt Fair Finance Guides internationella metod. Samma metod används i alla länder.

Två granskningsprocesser

1. Policy. Först granskas bankernas skrivna riktlinjer och vilka krav de säger att investeringarna ska följa. Vi går igenom bankens riktlinjer utifrån de internationella principerna. Ju fler principer som banken tydligt säger sig stå bakom och tillämpar på sina investeringar, och ju fler typer av investeringar som täcks, desto högre betyg får banken. För att få poäng måste bankerna vara tydliga, det räcker inte med svepande riktlinjer. FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer och Ekvatorprinciperna är exempel på standarder som principerna är hämtade ifrån. Samtliga finns angivna i granskningsmetoden nedan. 

Varje bank granskas och betygsätts inom 13 olika hållbarhetsområden (teman). Betygen sätts i procent mellan 0 till 100 och presenteras på webbsidan genom färgade staplar, ju längre stapel desto högre krav ställer banken. Granskningen av bankernas riktlinjer görs en gång om året.

2. Praktik. För att kontrollera hur bankerna följer sina riktlinjer gör vi fallstudier ett par gånger per år. Där granskas hur väl bankernas faktiska investeringar och agerande rimmar med riktlinjerna. Om en granskning visar att en bank inte följer sin policy får banken en varningssymbol på webbsidan. Genom att klicka på varningssymbolen får du en kort förklaring och kan även ladda ner och läsa hela fallstudien.

Granskningsmetoden är utvecklad av den nederländska konsultfirman Profundo i samarbete med organisationerna bakom Fair Finance Guide International.

Ladda ner hela granskningsmetoden (eng)

Läs våra årliga granskningar av bankernas riktlinjer:

Frågor&svar

Frågor&svar

Planerar ni att granska flera banker?
På sikt hoppas vi att kunna utöka granskningen till fler banker.

Vem har utvecklat granskningsmetoden?
Det har organisationerna bakom Fair Finance Guide International gjort med hjälp av den nederländska konsultfirman Profundo som är en av de främsta inom detta område. Granskningsmetoden har utvecklats och testats i Nederländerna under drygt fem år.

Varför finns inte fondbolag och pensionsfonder med? 
Bankernas fondbolag ingår i granskningen. I framtiden hoppas vi kunna granska fler finansaktörer, framförallt enskilda fondbolag, pensionsfonder och försäkringsbolag.

Vad menar vi med bankernas investeringar?
Bankernas investeringar handlar bland annat om hur bankens fonder investerar i företags aktier och andra värdepapper.

Vad menar vi med bankernas utlåning?
Utlåning handlar bland annat om hur banken använder dina pengar på sparkontot för att ge lån till olika företag.

Svara banken

Svara banken

Så bemöter du bankens argument


”Vi är mycket bättre i praktiken”

Tyvärr visar våra granskningar att bankerna inte är så bra i praktiken som de gärna vill hävda. Våra fallstudier visar att det finns brister i det praktiska arbetet och att bankerna i flera fall inte lever upp till sina riktlinjer.

 

”Vi har fler och tydligare interna riktlinjer som vi inte har publicerat”

Enligt FN:s vägledande principer räcker det inte med att ha interna riktlinjer. Riktlinjer ska publiceras öppet så att utomstående kan se hur banken tar ansvar. Riktlinjerna måste också vara tydliga, annars uppstår lätt tveksamheter och de blir svåra att följa i praktiken.

 

”Vi är inte aktiva inom alla områden som granskningen omfattar så därför kan vi inte få höga betyg."

Det stämmer inte, granskningsmetoden ställer bara krav inom områden där bankerna är aktiva. Om en bank inte är aktiv inom ett investeringsområde eller i en viss bransch så krävs inte riktlinjer på detta område.

Fair Finance Guide finansieras med stöd från

Tipsa vänner om att kolla sin bank!

Tack för att du delar!

Your message has succesfully been placed

×